Toegewijd partner voor bos, natuur en landschapsbeheer

Disclaimer

2008, Borgman Beheer Advies, Advies VOF, Wageningen

Alle rechten op de inhoud van deze internetsite met de domeinnaam borgmanbeheer.nl berusten bij BBA, voorzover deze rechten niet berusten bij derden van wie materiaal beschikbaar is gesteld op borgmanbeheer.nl

Gebruiker erkent de ( intellectuele) eigendomsrechten van Borgman Beheer Advies VOF en haar toeleveranciers op de inhoud van borgmanbeheer.nl, zowel in haar geheel, als gedeelten daaruit, dan wel vervat in alle aantoonbaar daarop gebaseerde en/of daaraan ontleende informatie, ongeachte of zodanige daarop gebaseerde en/of ontleende informatie (mede) het product is van een bewerking, veredeling of prestatie door een ander dan Borgman Beheer Advies VOF. c.q. haar toeleveranciers.

Gebruiker mag de inhoud van borgmanbeheer.nl slechts voor eigen gebruik raadplegen en gebruiken. Het is gebruiker niet toegestaan om informatie verkregen uit borgmanbeheer.nl op niet-incidentele basis openbaar te maken, te verveelvoudigen of te verkopen in welke vorm dan ook, daaronder begrepen het al dan niet na bewerking te integreren in netwerken of op meerdere beeldschermen te verschijnen of anderszins openbaar te maken.

De verwerker van de gegevens op borgmanbeheer.nl en de totstandkoming van borgmanbeheer.nl is naar beste weten en met de grootste zorg uitgevoerd. Borgman Beheer Advies VOF, noch haar toeleveranciers kunnen evenwel instaan voor de juistheid en de volledigheid van de informatie die op borgmanbeheer.nl is opgeslagen en zijn dan ook, behoudens opzet of grove schuld van Borgman Beheer Advies VOF c.q. haar toeleveranciers , niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid, onvolledigheid of onrechtmatigheid van de inhoud van de via borgmanbeheer.nl aangeboden informatie. Informatie die van essentieel belang is voor gebruiker dient altijd door gebruiker op juistheid te worden geverifieerd. Borgman Beheer Advies VOF is niet aansprakelijk voor het als gevolg van een storing niet toegankelijk c.q. beschikbaar zijn van borgmanbeheer.nl voor gebruiker.

Laatste nieuws

Cursussen 2019

U kunt zich opgeven voor onze praktische cursussen. »

Energiebos Energiebos.nl
Biomassalland Biomassalland.nl
AVIH/BEON

BBA lid van AVIH (Algemene Vereniging Inlands Hout) en BEON (Bio-energie Cluster Oost-Nederland)